ANASAYFA

TASAVVUF

PORTRELER

ZİYARETCİLER

NAMAZ

ÖNCÜLER

EFENDİMİZ

MAKALELER

KADIN -AİLE

KUR`AN ve BİZ


   
  Kuran ve Biz - www.kuranvebiz.com
  - Tüm kavramlar için tıklayın
 
Tevekkül: Yalnız Allah'a dayanmak, yalnız Allah'a güvenmek
İnsan, vekil edinme ihtiyâcını gerçek vekil edinilecek ile cevaplamalı ve elbette Allah'ı vekil edin
Şeytanın Sağdan Yaklaşması
Araplarda "sağ" kavramının çok olumlu anlamlar yüklenmiş olduğu, Kur'an'daki kullanımlarından da anlaşılmaktadır.
Hakimiyet
Hükmetme unsuru insanın toplumsal hayatında her an karşı karşıya bulunduğu otorite konusuyla yakından ilgilidir
Vahiy ve Risalet 
 Kur'an-ı Kerim'de vahiy sözcüğü genel anlamda Allah'ın, dilediği emirleri insanlar arasından seçtiği elçi­lere (peygamberlere) bildirmesi manasında kullanıl­mıştır
Akıl
 Bazı yargıların başka yargılar ile mantık bakımından bağımlı olduklarını kavramak, olayları güden kanunları bulmak ve bu kanunlara dayanarak tutarlı tasarılar yapmak yeteneğidir
Fısk
 Arap dilinde fareye ‘füveysiqa’ denmektedir. Farenin pis bir hayvan olmasının yanısıra, yuvasından iki de bir çıkması, daha doğrusu ne zaman hangi delikten çıkacağının belli olmaması ve dolayısıyla ev halkını hep rahatsız etmesi nedeniyle bu isim verilmiş olmalıdır
Birleşmek
Tefrika içinde bulunmak ne kadar sakınılması gereken şey olarak ta'lim olunuyorsa, birleşmek, beraber olmak da o kadar teşvik edilen, Allah'ın rahmetinin üzerinde bulunduğu hâl olarak tavsif olunur
Anayasa
 Herhangi bir devletin siyasî teşkilâtını ilgilendiren ve temel organlarının kuruluş, görev ve faaliyetlerini, bu organlar ile insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen kural ve ilkelerin bütünüdür.
İctihad
 İctihad kelimesinin sözlük anlamı, güçlüğe katlanmak ve çaba sarfetmektir.
Salat / Namaz
Farsça'da "eğilmek suretiyle saygı sunmak" anlamına gelen 'namaz' kelimesinin Arapça orijinal ifadesi 'salat'tır.
Heva: Vahyi ölçü almayan, Allah'ı razı etmeyi amaç edinmeyen her türlü tutum ve davranış
Kur'an, vahyi ölçü almayan, ona uymayı kabullenmeyen, Allah'ı razı etmeyi amaç edinmeyen her türlü t
Tevbe: Allah'ın kuluna uzattığı rahmet eli...
 Tevbe, günah işlemeyi kolaylaştırmak veya günaha kapı aralamak için değil, tam aksine işlenmekte olu
İman: Göze fer, bileğe güç, dize derman..
İman, insanı kopmaz, çürümez bir bağa kavuşturur ve boşluklara yuvarlanmasını önler. İmandan yoksun
Taklid
Bir sözü delilsiz olarak kabul etmek ya da bir kimsenin şer'i delillerden olmayan sözüyle, şer'i bir delile dayanmadan amel etmek.
Hikmet 1: Kavilde ve fiilde isabet
İlim ehli 'hikmet' kavramının içeriği konusunda değişik açıklamalar getirmişlerdir. Bunlardan Fahrud
Hikmet 2
Kur'an'i kavramlar arasında en çok tartışılanlardan biri de hikmettir. Hikmetin bugüne değin çok çeşitli tanımları yapılmıştır
Mele 1
 Yaklaşık otuz ayette geçen mele’ kavramını, Kur’an genellikle toplumu etkileyip yönlendiren ve yöneticilere danışmanlık yapan kimseler için kullanmaktadır
Mele 2: Şirk toplumlarını vahye karşı ayakta tutmaya çalışan organizatörler
 Kuran; müşrik toplumların önde gelenlerini, vahye karşı koymada halkı örgütleyenleri, peygamberlerin
Ilımlı İslam
İslam Dini'ni farklı isimler altında mecraından saptırma, özünü değiştirme ve çağdaş birtakım siyasi projelere alet etme maksadıyla icad edilmiş yeni bir kavramdır
Hilafet
 Kur'an'daki halifenin İslam’ın kültürel ve kurumsal tarihindeki halifelikle bir ilgisi bulunmamaktadır.
Musibet: İnsana isabet eden hayır ya da şer
 Musibetler konusunda müminlerin ahlakı Sabr olmalıdır. Nitekim Lokman (as), oğluna vasiyet ederken:
Kavl-i Leyyin (Yumuşak Söz)
Kavl-i leyyin, nebevî tebliğin usul ve üslubu bağlamında geçen bir Kur'an kavramıdır.
Tevhid 1: Akidede, ahlakta ve fikirde Allah'ın boyası ile boyanmak!
 Tevhid, yalnızca Allah'a kulluk etmeyi gerektirir. Allah'a kulluk eden mümin, akîdede, fikirde ve ah
Tevhid 2
Tevhid kelimesi Kur’an’da bulunmaz ancak kavram olarak ‘tevhid’in Kur’an’a ait olduğunu yadsımak mümkün değildir.
Ahid: Yeryüzündeki bütün fesatlar O'nunla ahdi bozmaktan doğar
 Allah, peygamberler vasıtasıyla her kavim ve milletten de ahitler almıştır. Ahidler gereğince yalnız
Seçim
 Bir şeyi, diğerinden üstün kılan sıfatı ile beğenip alma, tercih etme, öne çıkarma, öne çıkarılma, hayat verme demek olan seçim her hususta söz konusu olduğu gibi, fikir seçimi, fikir taşıyanların seçimi, vaad sahiplerinin seçimi olarak da günlük hayatımızda kendini gösteren bir olgudur.
İrtidad / Mürted
Malum olduğu üzere, mürtedlik konusundaki asıl tartışma, dininden dönene uygulanacak hüküm ile ilgilidir
Uzlaşma
 Uzlaşma, farklı düşüncelerin karşılıklı veya tek taraflı olarak birbirlerine ödün vermeleridir. Karşı duruşlarda, taraflar kendi açılarından doğruluğuna veya yararına inandıkları şeyden/şeylerden vazgeçerek uzlaşmayı sağlarlar
Besmele -I-: Besmele, Allah'tan izin ve onay istemektir!
 Besmele, Allah'la yapılmış bir sözleşme gibidir. Allah, Rahmân ve Rahîm sıfatlarıyla bize merhametle
Besmele -II-: Besmele, Laik mantığı protestodur!
 İnsanlık tarihi boyunca İslâm peygamberlerinin tümü tarafından bir şifre, bir anahtar olarak kullanı
İlahi Adalet
 Adalet kavramının çok geniş tarifleri yapılmıştır ve bu kavram, ateistlerin de dahil olduğu her kesimin gündeminde birinci sıraya oturmuştur.

Takva: Şuur bilenmişliği, kesintisiz çekingenlik

 Takvâ, Allah'tan uzaklaştıracak şeylerden uzaklaşmaktır. Sorumluluk şuurudur takvâ. Allah'a karşı du
Savm/Oruç; Anlam ve Mâhiyeti
"Oruç" Farsça'daki "rûze" kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Arapça'sı "savm" ve "sıyâm"dır. Savm ke
Şeriat: Allah'ın Kur'an'la bildirdiği kurallar toplamı
 Bir insanın hem müslümanım demesi, hem de şeriata karşıyım demesi açık bir çelişki, esaslı bir çeliş
Dr. Ahmet Sakr: Helâl ve Haram kavramları
 Tüketiciler, zebiha/helal et yemeye teşvik edilmelidir. Müslümanlar, kesilmiş hayvanlara (sığır ve t
İki Anahtar Kavram: Din ve Millet
Millet, dinin hayata yansıma şekli, meydana getirdiği hayat tarzı, oluşturduğu kültür ve medeniyetti


İnfak (video)
 
Sabır atıl kalmak değil, direnç göstermektir   
Kur’an, sabrı atıl kalmak değil, direnç ve dayanıklılık göstermek şeklinde tanımlar. Yani sabır müca

Millet kavramı ve Ulusçu sampa
Ne yazık ki bugün millet kavramına insanların bakışı, çoğunlukla, İslam'ın inanç bağını esas alan ak


 
 
  Bugün toplam 10 ziyaretçimiz var  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden